بازتاب قتل امین در تاریخ‌نگاری اسلامی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بحرانی که پس از مرگ هارون در روابط میان فرزندان او پدید آمد و به سقوط امین و برآمدن مأمون بر سریر خلافت انجامید، نه تنها خلیفه‌ی به ظاهر پیروز را در مشروعیت‌بخشی به حاکمیت برآمده از «فتنه» با موانع جدی روبه‌رو کرد، بلکه باعث تشویش اندیشه‌ی تاریخ‌نگاری اسلامی در بازتاب قتل امین نیز شد.
پرسشی که در کانون توجه این مقاله قرار دارد، این است که ماجرای قتل امین چگونه در تاریخ‌نگاری اسلامی بازتاب یافته است و مورخان، چگونه انعکاس آن مبادرت ورزیده‌اند؟یافته‌های این پژوهش، ناظر به این معناست که آن دسته از مورخانی که در تبیین این حادثه اسیر منطق مأمونیان شدند، قتل امین را به خیانت، سبک‌سری، بی‌کفایتی و سرنوشت مقدر او حواله کردند؛ اما دگراندیشانی که با رویکردی متفاوت به پیروزی مأمون می‌نگریستند، در بازتاب این حادثه، از ناکارآمدی منطق جناح مأمونی پرده برداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of murdering Amin in Islamic Historiography

نویسنده [English]

  • Ali Nazemian Fard
Assistant Professor, History Department , Ferdowsi University of Mashahd