دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-159 (82) 
1. درآمدی بر تاریخ‌نگاری حزب توده ایران

صفحه 1-24

10.22051/hph.2014.832

سهیلا ترابی فارسانی؛ مریم توسلی کوپایی