نویسنده

استادیار دانشگاه تبریز

چکیده

بخش مهم جریان تاریخ‌نگاری سلجوقی در ایران متعلق به دوره‌ی تغییرات و دگرگونی‌های قهقرایی حسات سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی سده‌های پنجم و ششم هجری است؛ به‌طوری که بخشی از تاریخ‌نگاری اوایل عصر سلجوقی در مناطق چون سیستان و فارس، در ارتباط با مسئله‌ی زوال جایگاه و مرکزیت سیاسی این ایالات شکل گرفت و بخش مهم و گسترده‌ی آن در مناطقی چون عراق عجم و کرمان تحت تأثیر مسئله‌ی زوال و فروپاشی نظام سیاسی سلجوقی پدید آمد که موجب انحطاط جایگاه سیاسی این ایالات و تغییرات بر اضطراب در حیات اجتماعی مردم این مناطق شده بود.بر همین اساس در پژوهش حاضر، آن بخشی از تاریخ نگاری سلجوقی مورد بررسی قرار گرفته است که با مسئله‌ی تغییرات و دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی در ارتباط بوده است که مصادف با ظهور و زوال نظام سیاسی سلجوقی بوده و مورخان این مقاطع آن را در شکل دگرگونی‌های اجتماعی، قهقرایی و انحطاطی می‌دیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seljukid Historiography and the Political Changes

نویسنده [English]

  • Naser Sedghi

Assistant Professor, Tabriz University

چکیده [English]

An important part of the Seljuk historiography belongs to the degenerative changes in the fifth and sixth centuries in Iranian society. So an important part of Seljuk historiography figured in relation with the problem of decay of political centrality of regions such as Sistan and Fars. another Part of Seljuk historiography was formed under influence of decline of Saljukid political system in some regions like Iraq-e- Ajam and Kirman, which had caused some anxious changes in social life. in this research, seljukid historiographical texts are considered that are close to social and political changes of Iraninan society, coinciding appearance and decline of their political system; and their historians had noticed these periods as social retrogressive changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seljukid Historiography
  • Social Changes
  • Political Decline