دوره و شماره: دوره 20، شماره 6، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-167 (86)