نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

3 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه الزهرا

چکیده

بی‌تردید، نظام آموزشی، یکی از مهم‌ترین پایه‌های هر جامعه به شمار می‌آید، که ضمن اثرگذاری بر دیگر نظام‌های اجتماعی، از آن‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد.دولت پهلوی اول با هدف مدرن‌سازی کشور، از جمله این عرصه را مورد توجه خود قرار داد.از آنجا که هر نظام سیاسی دارای شاخصه‌هایی است، یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های عصر پهلوی اول ملی‌گرایی(ناسیونالیسم) بود، که در این دوره در شکل میهن‌دوستی، شاه‌پرستی، توجه به نژاد آریا و گذشته‌گرایی با تکیه بر دوران باستان بروز یافت.در این عصر میهن‌دوستی در پیوند نزدیک با مولفه‌های شاه‌پرستی و باستان‌گرایی قرار گرفت و در بخش‌های مختلف اجتماع آن دوره از جمله نظام آموزشی و به ویژه در تدوین کتاب‌های درسی تاثیر گذاشت.
این مقاله تبلور پدیده ناسیونالیسم در کتاب‌های درسی تاریخ را با تکیه بر مقطع ابتدایی مبنای پژوهش قرار داده است و به این سؤال پرداخته است که پدیده ناسیونالیسم در این دوره چه تأثیری بر محتوای کتاب‌های درسی تاریخ گذاشت.پرسشی که پاسخ آن در «باستان‌گرایی»، «میهن دوستی» و «شاه پرستی» به مثابه مظاهر ناسیونالیسم در متون درسی تاریخ جستجو شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nationalism in The History Textbooks in The first Pahlavid Period

نویسندگان [English]

  • Golamreza Vatandooost 1
  • Simin Fasihi 2
  • Zahra Hamedi 3

1 Associate Professor at Shiraz University

2 Assistant Professor, Department of History, Al-Zahra University

3 PHD candidate History , Alzahra University