نویسنده

استادیار پژوهشکده ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو پیوسته ی انجمن ایرانی تاریخ.

چکیده

در آغاز حکومت پهلوی، یکی از شعارها، تغییر شرایط و ارتقای وضعیت زنان برای خروج از زندگی سنتی بود.در همین راستا اقداماتی انجام شد که پرسروصداترین آن‌ها امریه‌ی کشف حجاب است.تحصیل دختران و بانوان از مقطع ابتدایی تا سطوح عالی، ایجاد شرایط اشتغال آن‌ها در خارج از خانه و حضور در اجتماع از دیگر اقداماتی بودند که به اشکال گوناگون از سوی رسانه‌های دولتی تشویق و تبلیغ می‌شدند.اهل قلم نیز بیکار ننشستند و در انعکاس ایدئولوژی و سیاست‌های دولت و در رأس آن، شخص رضاشاه، به نگارش تاریخ‌نگاری رسمی دوران پهلوی اول خوانده می‌شوند، برآیند عملکرد دولت و دیدگاه مورخان رسمی حکومت در رویارویی با مسائل زنان و توجه به حوزه‌های زنانه به شمار می‌روند؛ از این‌رو در این مقاله به شیوه‌ی توضیحی تحلیلی در پی یافتن پاسخ مناسبی برای این سئوال هستیم که زن در آثار تاریخ‌نگاری رسمی چه جایگاهی دارد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reserch about Formal Historiography of Women in Pahlavi I Age

نویسنده [English]

 • Elham Malekzadeh

Assistant Professor, Faculty of Historical Research, Institute for Humanities and Cultural Studies, and Continuous member of Iranian Society of History

چکیده [English]

In the beginning of Pahlavi dynasty one of the slogans was change and promotion of conditions of women for exiting from traditional life. hence some acts took place, among which forbidding Hejab is well known. Education of girls, their employment outside home and present at the meetings were important actions that were promoted by the government. Writers also wrote about Ideology, politics of government and especially Reza shah. that works which are named Formal Historiography in Pahlavi I age, are results of government actions and viewpoint of governmental historians about affairs of women. this article with a descriptive- analytical method is about to find a suitable answer for this question : What was women's place in formal historiography?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reza Shah
 • Women
 • Historiography
 • Pahlavi I Age
 • آذری، عباسقلی. [بی تا]. تاریخ مصور رضا شاه کبیر. [بی جا].
 • امیر طهماسبی، عبدالله. (1350). تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی یا علل نتیجه ی نهضت عمومی ملی آبان ماه 1304. تهران: مطبعه ی مجلس.
 • بیگلری، حیدرقلی. (2535). رضا شاه کبیر را بهتر بشناسیم. چاپخانه ی خرمی.
 • توکلی، یعقوب. (1381). «تاریخ نگاری در عصر پهلوی با نگاهی به تاریخ نگاری محرمانه». ماهنامه ی زمانه. ش2.
 • صفائی، ابراهیم. [بی تا]. بنیاد های ملی در شهریاری رضا شاه کبیر. تهران: انتشارات اداره­ی کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
 • صفائی، ابراهیم. (1354). رضا شاه کبیر در آئینه خاطرات. تهران: انتشارات اداره­ی کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
 • مسعودی، عباس. (1329). اطلاعات در یک ربع قرن «حوادث مهم یک ربع قرن در یک جلد کتاب». [بی جا].
 • میرجعفری، حسین و عباس عاشوری. (1386). تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان. تهران: دانشگاه پیام نور.
 • میرخلف زاده، حسین. (2535). سیری در تاریخ شاهنشاهی ایران «از منشور کورش تا منشور شاهنشاه آریا مهر». تهران: اقبال.
 • [بی نا]. (2535). نظر جراید و مجلات خارجی درباره ی اعلیحضرت رضا شاه کبیر. به کوشش وزارت امور خارجه. اداره ی انتشارات مدارک.
 • نفیسی، سعید. (1344). تاریخ شهریاری شاهنشاه رضا شاه پهلوی از 3 اسفند ماه 1299 تا 24 شهریور ماه 1320. تهران: شورای مرکزی جشن های بنیاد گذاری شاهنشاهی ایران.