نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقاله‌ی حاضر پژوهشی در زمینه‌ی تاریخ فرهنگی ایران است و به لحاظ جست‌وجو در تاریخ نوشته‌ی ابن‌بلخی برای دست‌یابی به اندیشه‌ی مسلط بر آن، پژوهشی در حوزه‌ی معرفت‌شناسی به شمار می‌آید.نقش فرهنگ فرد مورخ و فرهنگ جامعه‌ی مورخ در تاریخ‌نگاری او به لحاظ درک رخدادهای تاریخی و چگونگی پردازش آن‌ها موضوعی در خور بررسی است.
معرفت متعارف مسلط در روزگار ابن‌بلخی، رویکردی به اندیشه‌ی سیاسی ایرانیان و فرهنگ شعوبیه داشت که به هر دو رویکرد در فارسنامه می‌توان دست یافت.نتیجه‌ی تحقیق حاضر نشان می‌دهد معرفت متعارف جامعه در تاریخ‌نگاری مورخان- برای نمونه ابن‌بلخی- به لحاظ درک و تبیین معیارهای اعتباری مورخ بازتاب می‌یابد.نگرش ابن‌بلخی واکنشی به حضور ترکان در مسند قدرت در ایران بود؛ در حالی که با آداب ملک‌داری پارسیان آشنا نبودند و همچنین واکنشی بود به حضور اقوام «غیر»ایران در ایران‌زمین.او در مواجهه با بیگانگان، با هدف بازتولید دستاوردهای فرهنگی ایرانیان پیشین، به تاریخ‌نگاری «ایران‌مدار» روی آورد.
استنباط‌های محقق با تفسیر و تحلیل مضمون و داده‌ها و کشف معیارهای اعتباری ابن‌بلخی، با در نظر گرفتن زیست‌گاه و صورت‌بندی معرفت او به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recovery of Persian Conventional Culture in Historiography of Ibn -Balkhi Practical Theosophy and Culture of Shuubiye

نویسنده [English]

  • Parvin Torkamanyazar

Associate Professor, Faculty of Historical Research, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

 The present paper is a research on the cultural history of Iran. Considering that the research was conducted on the historiography of Ibn- Balkhi in order to acquire its dominant ideas, it is considered an epistemology research. Certainly, the role of the historian’s and his society’s culture can be considered a thematic issue in his writing and in the historian’s understanding of historical events and the way he processes them. Ibn -Balkhi’s conventional insight had an approach to the political thoughts of Iranians and Shuubiye culture. Both approaches can be readout in Farsnameh. The result of the study showed that the conventional insight of the society is reflected in the historians’ historiography - such as Ibn -Balkhi - in terms of the historian’s understanding and explanation of credential criteria. Ibn- Balkhi’s viewpoint was a response to the presence of Turks who were in power in Iran, and who were not familiar with the customs of the Persian Governance regulations. It was also a reaction to the presence of non-Iranian ethnics in Iran. In order to confront with the foreigners and with the aim of reproducing the previous Iranian cultural achievements, he turned to “Iran-centered” historiography. The researcher’s inferences have been acquired through the interpretation of contents and data, and discovering credential criteria of Ibn- Balkhi, considering his habitat and classifying his insight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • Conventional Insight
  • Ibn -Balkhi
  • Persian Governance Regulations
  • Shuubiye Culture
-  ابن اسفندیار، بهاءالدین محمد بن حسن.(1320).تاریخ طبرستان. ج1.تصحیح عباس اقبال.به کوشش محمد رمضانی. تهران: کتابخانه ی خاور
- ابن بلخی.(1343). فارسنامه. به کوشش علی نقی بهروزی. شیراز: اتحادیه ی مطبوعاتی فارس.
- ابن قتیبه دینوری.(1374ق/ 1954م). رسائل البلغاء: العرب او الرد علی الشعوبیه. به کوشش محمد کردعلی. چ4. قاهره.
-  ولایتی، علی اکبر و دیگران( به کوشش) (1388). تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. تهران: چوگان.
-  شریعتی سبزواری، محمدباقر.(1387). تحریری براصول فلسفه و روش رئالیسم. قم: بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه قم).
- فاخوری، حنا و خلیل جر.(1390). تاریخ فلسفه در جهان اسلامی. ترجمه ی عبدالمحمد آیتی. چ9. تهران: علمی و فرهنگی.
-  محمدی، لیلا.(1382). «فارسنامه وابن بلخی». کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. ش72.
-  مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی.(1409ق). مروج الذهب و معادن الجوهر. احقیق اسعد داغر. قم: دارالهجره.
-  مسکویه الرازی،ابوعلی.(1379). تجارب الامم. ج6.تحقیق ابوالقاسم امامی.چ2.تهران: سروش.
-   ممتحن، حسینعلی. (1385). نهضت شعوبیه: جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی. چ3.تهران: علمی و فرهنگی.
-   میثمی، جولی اسکات. (1391). تاریخ نگاری فارسی: سامانیان،غزنویان، سلجوقیان. ترجمه ی محمد دهقانی. تهران: نشر ماهی.
-  نظام الملک، ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی.(1320). سیاست نامه. تصحیح عباس اقبال. تهران: چاپخانه ی مجلس.
-  Meisami, Julie Scot (1999). Persian Historiography. Edinburgh University Perss.
-  Scheler, Max (1992). Feeling Knowing and Valuing. Edited and with an Introduction by HaroldJ.Bershady. The University of Chicago Perss.