نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

  انقلاب مشروطه را می‌توان نوعی کنش جمعی برای بازسازی الگوی کسب و اعمال قدرت سیاسی از طریق رسمیت و اعتبار بخشیدن به تعریف جدیدی از قدرت سیاسی دانست. به‌منظور توجیه و تأسیس الگوی جدیدی برای کسب و اعمال قدرت سیاسی، می‌بایست تعریف تازه‌ای از قدرت سیاسی بیان و توجیه می‌شد. این مهم در قالب تدوین و تصویب (متمم)قانون اساسی مشروطه‌انجام شد. فصول و اصول مختلف (متمم)قانون اساسی مشروطه به‌نوعی دربرگیرند‌ه‌ی تعریف جدیدی از چیستی و اهمیت یا کارویژه‌ی قدرت سیاسی است. در این چارچوب، قدرت سیاسییا «قوای مملکت»به‌عنوان دارایی مشترک اعضای جامعه تعریف می‌شود که باید در خدمت بقا و ارتقای زندگی اجتماعی قرار گیرد.برای انجام این مهم نیز الگوی جدیدی از کسب و اعمال قدرت سیاسی تعریف می‌شود که در چارچوب آن، قدرت سیاسی دراختیار نهادی به‌نام دولت قرارمی‌گیرد تا مطابق خواست و اراده‌ی اعضای جامعه- که در قالب قانون تجلی می‌یابد- اعمال کند. به این ترتیب، در جریان انقلاب مشروطه، پاسخ‌های جدیدی به پرسش از چیستی و کارویژه‌ی قدرت سیاسی داده شد تا الگوی جدیدی ازچگونگی کسب و اعمال قدرت سیاسی توجیه شود و رسمیت یابد؛ الگویی که بنیاد تأسیس نوعی نظم سیاسی دموکراتیک بود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constitutional Revolution and Redefine of Political Power

نویسنده [English]

  • Ahmad Golmohammadi

Assistant Professor, Department of Political Siences, Alameh Tabatabai University

چکیده [English]

 Constitutional revolution of Iran could be considered as a kind of collective action for legitimizing different model of seizing and exercising political power by redefining it. By this revolution, political power redefined as collective property that must be employed to enhance Iranians social conditions. Alternatively, through this collective action, Iranians provided different answers to questions on nature and importance of political power. Based on these answers (articulated in some articles of the Constitution), a democratic political order institutionalized and legitimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional revolution
  • Political Power
  • Constitution
منابع
- صدری افشار، غلامحسین و دیگران (1377).فرهنگ جیبی فارسی امروز. تهران: نشر کلمه.
- متن قانون اساسی مشروطه، در میرزاصالح، غلامحسین (1384).مذاکرات مجلس اول (1326-1324). تهران: مازیار.
- متمم قانون اساسی مشروطه،در میرزاصالح، غلامحسین (1384) مذاکرات مجلس اول (1326-1324). تهران: مازیار.
- معین، محمد (1353).فرهنگ فارسی. چ2. تهران: امیرکبیر.
- Held, David (1997). Democracy and the Global Order. Cambridge: Polity Press.
- Mann, Michael (1999 [1985]). "The Autonomous Power of the State:Its Origins, Mechanisms and Results" in John A. Hall (Ed.). The State.Vol. 1. London: Routledge.
- Miller, David (2005). "Political Philosophy" in Edward Craig (Ed.).The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. New York: Routledge.
- Poggi, Gianfranco (2001). Forms of Power. Cambridge: Polity Press.
- Poggi, Ginfranco (1990). The State :Its Nature,Development and Prospects. California: Stanford University Press.
- Powell, Jason L. (2007). "Power" in George Ritzer (Ed.).The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Blackwell Publishing Ltd.
- Scruton, Roger (2007). The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought. Palgrave: Macmillan.
- Shikholeslami, A. Reza (1997). The Structure of Central Authority in Qajar Iran1871-1896. Georgia: Scholars Press.
- Sorell, Tom (2007). "Thomas Hobbes" in Edward Craig (Ed.).The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. New York: Routledge.
- Steinberger, Peter J. (2004). The Idea of the State. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber, Max (1978). Economy and Society.Vol. I. New York: Bedminster.