دوره و شماره: دوره 23، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-201 (97)