دوره و شماره: دوره 26، شماره 18 - شماره پیاپی 103، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-160 (پاییز و زمستان) 
5. تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی

صفحه 89-110

ابوالحسن فیاض انوش؛ علی اکبر کجباف؛ غلامرضا مهدی راونجی