دوره و شماره: دوره 27، شماره 20 - شماره پیاپی 105، پاییز و زمستان 1396 (پاییز و زمستان) 
4. حاکمیت وُلات عباسی در تبرستان براساس گاهنگاری سکه‌ها و منابع مکتوب

صفحه 79-107

10.22051/hph.2018.19254.1199

فاطمه قلی زاده؛ حسن کریمیان؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ صفورا برومند